Naše služby - GEOTRADING CZ&SK s. r. o.

slide

A. Nakládání s odpady

1. Zpracování provozních řádů pro nakládání s odpady
→ mobilní zařízení pro sběr a výkup odpadů
→ recyklace odpadů
→ sběrné dvory
→ terénní úpravy

2. Vedení soukromé evidence odpadů
3. Roční hlášení (o odpadech)
4. Zastupování vůči orgánům státní správy
5. Zpracování do dokumentace podle stavebního zákona
6. Projekty k územnímu rozhodnutí o využití území, umístění stavby včetně zajištění      územního rozhodnutí.
7. Zpracování projektů pro vybudování vrtané i kopané studny včetně vyřízení povolení k provedení studny.

B. OPRÁVNĚNÍ

→ projektování a navrhování objektů a zařízení, které jsou součástí hornické činnosti
a činosti prováděné hornickým způsobem v rozsahu ustanovení zákona čís. 61/1988 Sb.,
Vyhlášky ČBÚ čís. 15/1995 Sb. a zákona čís.500/2004 Sb.

C. Báňské projekty

→ těžební studie, návrhy variantních řešení otvírky a dobývání
→ dokumentaci pro získání předchozího souhlasu ke stanovení DP
→ dokumentaci pro stanovení, změny a zrušení DP
→ dokumentaci pro získání územního rozhodnutí
→ projekty pro povolení HČ a ČPHZ (POPD a PVL)
→ výkon funkce projektanta, závodního lomu, závodního bezpečnostního technika a závodního (ČR i SR)
→ výkon funkce hlavního důlního měřiče a závodního lomu, bezpečnostního technika, závodního
→ projekty technologických zařízení pro těžbu a úpravu nerostných surovin
→ souhrnné plány sanace a rekultivace a plány sanace a rekultivace

 

D. Životní prostředí

→ posuzování vlivu staveb, činností technologií, rozvojových koncepcí a programů na životní prostředí (EIA, SEA)
→ hlukové studie, měření hluku
→ rozptylové studie
→ hodnocení zdravotních rizik
→ hodnocení krajinného rázu
→ biologické průzkumy a dendrologické hodnocení
→ dokumentace pro získání vynětí ze ZPF a PUPFL, včetně výpočtu odvodů za vynětí
→ projekty sanace a rekultivace
→ plány odpadového hospodaření
→ vypracování hydrogeologických posudků

E. Geologické služby

→ dokumentace pro odpisy zásob výhradních ložisek
→ zpracování nových posudků využitelnosti zásob nerostných surovin → přehodnocení zásob
→ vypracování žádosti o stanovení průzkumného území

 

F. Měřictví

→ tvorba základních důlních map a jejich doplňování
→ vedení a zpracování kompletní důlně měřické dokumentace
→ tvorba účelových důlních map (provozní důlní mapa a základní mapy závodů)

G. Vrty

→ pro tepelná čerpadla - projekt vrtu, vyřízení povolení a dodávka
→ pro vrtané studny - projekt vrtu, vyřízení povolení a dodávka


cara

Projekční kancelář

GEOTRADING CZ & SK s.r.o.

Kamenný Újezdec 85

252 82 Kamenný Přívoz

telef.: +420 224 282 544
mob.: +420 727 854 062 (ČR)
mob.: +421 917 477 845 (SR)

provozovny
cara